ممکن است جالب توجه است:

کریسمس - ویدئو انتخاب شده

من عاشق جلق زدن وجود دارد: